درباره پروژه ایران ۱۴۰۰

چشم انداز پروژه ایران ۱۴۰۰

ایران در ابتدای قرن جدیدی است. سال ۱۴۰۰ آغاز قرنی نو برای ایران و ایرانیان است. در این فرصت پروژه ایران ۱۴۰۰ می کوشد تا با بهره گیری از صاحب نظران و پژوهشگران نگاهی به قرن گذشته بیاندازد و مجموعه‌ای فراهم آورد که گویای سیر تحول اندیشه ها و نهادها در قرن گذشته و چالش‌ها و فرصت‌های پیش رو در طلیعه قرن نو باشد. هدف این پروژه ایجاد فضایی برای تبادل اندیشه و پژوهش‌هایی است که می‌توانند با نگاهی به یکصد سال گذشته چراغ راه ما در قرن نو باشد.

این مهم در مرحله اول با مشارکت اندیشه ورزان و پژوهشگران محقق خواهد شد تا نگاهی ژرف تر به تاریخ تحولات قرن گذشته داشته باشیم و همزمان زمینه گفتگو و تبادل افکار را فراهم کنیم تا به اتفاق، طرحی نو برای آینده‌ای نو و قرنی جدید بیاندیشیم.

هدف پروژه


Optimize

Lorem ipsum dolor sit amet, sadipscing elitr, sed diam nonumy tempor invidunt labore magna aliquyam


Definate

Lorem ipsum dolor sit amet, sadipscing elitr, sed diam nonumy tempor invidunt labore magna aliquyam


۲۵ نویسنده

Lorem ipsum dolor sit amet, sadipscing elitr, sed diam nonumy tempor invidunt labore magna aliquyam

با پروژه ایران ۱۴۰۰ همکاری کنید

پژوهشگران و صاحب‌نظرانی که مایل هستند تحولات ایده‌ها یا نهادهای ۱۰۰ سال اخیر ایران را مورد بررسی قرار دهند، می‌توانند پژوهش‌های خود را در قالب مقاله‌ و در محدوده ۲۵۰۰ تا ۵۰۰۰ کلمه‌ برای بررسی ارسال کنند. در صورتی که نوشتن مقاله ممکن نباشد امکان انجام مصاحبه صوتی یا تصویری وجود دارد.

تماس