سعید پیوندی

سعید پیوندی

جامعه‌شناس و استاد دانشگاه

دکتر سعید پیوندی دانش آموخته دورهٔ کارشناسی و کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی در دانشگاه تهران و دکترای جامعه‌شناسی آموزش و علوم تربیتی از دانشگاه پاریس است. پیوندی از سال ۲۰۱۱ استاد دانشگاه لورن است و مدیریت آکادمیک انستیتو علوم انسانی و اجتماعی (ایران آکادمیا) را بر عهده دارد.

از آثار او می‌توان از «دین و آموزش: شکست اسلامی کردن نظام آموزشی در ایران»، «تبعیض و عدم مدارا در کتاب‌های درسی ایران»، و «فراگیری در دانشگاه» یاد کرد.

1 مطلب