post-thumb

قانون اساسی در ایران و چالش‌های تعریف هویت ملی

چکیده مطلب

«عباس ولی» باور دارد که تعریف شکل گیری هویت ملی در هر زمان متاثر از گفتمان سیاسی غالب رژیم‌هایی است که بر سر قدرت‌اند. او در این مصاحبه دو قسمتی به وجود آمدن قانون اساسی در ایران و روند شکل گیری هویت ایرانی را تحلیل می‌کند.

قانون اساسی در ایران و چالش‌های تعریف هویت ملی

عباس ولی در نخستین بخش این مصاحبه، به بررسی دو قانون اساسی ایران می‌پردازد: قانون اساسی مشروطه مصوب ۱۹۰۶ و قانون اساسی جمهوری اسلامی مصوب ۱۹۷۹. به نظر او تعاریف مربوط به شهروندی و دولت در این دو قانون، نشان دهنده مفهومی است که هر یک از آنها دربارۀ هویت ملی ارائه می‌دهند: یکی شکل مفهوم مدرن «دولت–ملت» را دارد و محور دیگری حول هویت مذهبی–ایمان است.

هویت ایرانی؛ از اسطوره تا واقعیت

عباس ولی در بخش دوم این مصاحبه، با ساختار شکنی دیدگاه‌های رایج درباره «هویت ایرانی»، آن‌ها را افسانه‌هایی مردود می‌یابد؛ و با رویکردی سازنده به ظرافت‌ها و زیرکی‌های نهفته در ساخت اجتماعی هویت اشاره می‌کند. وی ادعا می‌کند که به حاشیه راندن مداوم اقوام مختلف در تاریخ طولانی ایران، مانع اصلی در تشکیل دولت دموکراتیک در قرن آیندۀ ایران خواهد بود.


Related Content